Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DZIAŁALNOŚĆ HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA W KRAKOWIE

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” jest stowarzyszeniem charytatywnym. Zostało powołane do udzielania opieki ludziom w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie ciężko chorym, głównie na nowotwory w ostatnim okresie ich życia - i pomocy ich rodzinom. Opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich niesie pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną i materialną. Terenem działania Towarzystwa jest Polska, a siedzibą władz miasto Kraków.

Towarzystwo współpracuje z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami hospicyjnymi.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy oraz poprzez pracę zatrudnionych pracowników w różnych zespołach Towarzystwa.

Głównym celem działalności Towarzystwa jest:

Organizacja i prowadzenie działalności leczniczej głównie na rzecz osób terminalnie i przewlekle chorych oraz jej promowanie.

 

Pozostała działalność to między innymi takie zadania jak:

  • Organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych, a także współpracy z uczelniami wyższymi i innymi szkołami w zakresie praktyk zawodowych studentów i słuchaczy,
  • Pomoc edukacyjna w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji osobom opiekującym się swymi bliskimi chorującymi na choroby przewlekłe.
  • Organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej uwrażliwiających na problemy na jakie napotykają osoby niepełnosprawne oraz chorzy przewlekle, a także osoby w wieku senioralnym - poprzez współpracę ze szkołami oraz w ramach wolontariatu młodzieżowego. 
  • Prowadzenie Klubu im. dr Jana Deszcza dla osób odczuwających osamotnienie po stracie bliskich osób.  
  • Organizacja różnotematycznych konsultacji na rzecz osób objętych opieką Towarzystwa.
  • Pozyskiwanie funduszy poprzez organizowanie kwest, programu „Pola nadziei” i innych akcje, w tym koncertów i różnych imprez artystycznych.
  • Prowadzenie działań w celu powstawania parafialnych zespołów wspierających opiekę hospicyjną, paliatywną i długoterminową  dla chorych – mieszkańców parafii,
  • Organizacja i prowadzenie wolontariatu.